شاخه:کتاب‌ها
پرینت
بازدید: 7108

معرفی کتاب به نقل از مقدمه

فیروزه صابر

 

باب بگشا - دفتر نخستاولین حبس هدی صابر از بهمن‌ماه ۷۹ تا اسفندماه ۸۰ در زندان ۵۹ عشرت آباد علی‌رغم وارد شدن فشارهای شدید بر او، فرصتی بود تا در خلوت انفرادی و انس با قرآن پیوندی جدید با خدا برقرار كند. پس از رهایی از زندان، «نگاه استراتژیك» و نه تاكتیكی به خدا را آموزه‌ی ‌خود در ایام اسارت دانست و از آن پس بود كه خداوند را «رفیق ره‌گشا» نامید. برای تبیین كاركرد اجتماعی این «دید استراتژیك» خود را مسئول دانست و توانایی‌های فكری خویش را در تولید اثری در این مسیر بكار بست. اما حبس دوم     (۸۲ ـ ۸۳ اوین) مجالش نداد. پس از رهایی از زندان دوم، طول و عرض زمان در اختیار را به تولید فكر با تمركز و الهام از قرآن و تاریخ اختصاص داد.

رفاقت، ره‌گشایی و دعوت خداوند از بندگانش، شناسنامه‌ی ‌سلسله‌جلساتی در حسینیه‌ای نام آشنا و حامل تاریخی عظیم «ارشاد» شد كه به همت او از شهریور ۸۷ آغاز و تا تابستان ۸۹ كه مجدداً به زندان راه یافت، ادامه داشت.

قصد آن كرد تا یافته‌های خود را درباره‌ی ‌ضرورت ارتباط با خدا و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی با نسل جدید در میان بگذارد. معتقد بود كه زمان سخنرانی و گفتگوهای یك‌طرفه به پایان رسیده و وقت دیالوگ و گفتگو است. یكی از بزرگترین قفل‌های جامعه‌ی ‌كنونی را عدم گفتگو می‌دانست و می‌گفت «رقص میدان را به جوانان باید سپرد». از این رو نیمی از هر جلسه را به اعضای جلسه اختصاص می‌داد و با این قسمت از برنامه، فعال‌ترین برخورد را داشت. روش وی در ارائه‌ی ‌این پروژه خلاصه‌وار عبارت بود از:

 • استفاده از ادبیات جدید
 • در معرض نقد گذاشتن افكار خود پیش از ارائه در حسینیه
 • الزام به گفتگو و دیالوگ
 • الزام به جمع‌بندی و ارائه‌ی ‌خروجی به‌ ‌صورت مكتوب
 • دوری جستن از مباحث صرفاً انتزاعی
 • نظم چشم‌گیر
 • سنجش مسائل طرح شده با مصادیق موجود و انسان‌های موثر

برای اجرا نیز نظم برنامه را با رعایت فصول چهارگانه زیر و در سه سطح پیشا تبیین، تبیین و پساتبیین پیش می‌برد.

 1. لوازم ورود به بحث اصلی: تعیین مختصات ایرانی امروز، خدا در وضع موجود، چگونگی مواجهه با بحران، متدولوژی خروج از بحران، ورود به مرحله‌ی ‌تبیین
 2. داشته‌ها و كارایی‌های خدا: «خدای طراح ـ مهندس»، «خدای خالق»، «دید استراتژیك»، «نگرش روندی، سامان مرحله‌ای»، «دید تاریخی، تحلیل تاریخی»، «خدای صاحب ایده»، «خدای منبع الهام»، «خدای منشاء عشق و امید»، «خدای منبع انرژی»
 3. چگونگی رابطه‌ی ‌انسان با خدا
 4. خروجی این رابطه

پروژه‌ی ‌اخیر شهید ما با دستگیری غیرقانونی او ناتمام باقی ماند، اما متد و محتوای بحث او به عنوان دستاوردهای قابل توجه برای علاقمندان پیش‌رو است. انباشت فكری حاصل از ۷۰ نشست باب بگشا، همچنان واجد تازگی، مزیت، گره‌گشایی و كاركرد برای اهل تامل و تعمق در این مباحث است.

مجموعه‌ی ‌حاضر چهارده نشست را در بر دارد كه یازده مورد نخست توسط او تصحیح و بازنگری شده و نشست چهاردهم نیز که دربردارنده‌ی سخنرانی دکتر محمدی گرگانی است، توسط سخنران تصحیح شده است. كوشش همه‌ی ‌دوستان و یاران در هموارسازی انتشار این اثر موجب امتنان است.

 

دریافت متن کامل کتاب باب بگشا؛ دفتر نخست

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهکتاب‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد